Công văn 2153/BGDĐT-KHTC Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp

Ngày 24/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2153 / BGDĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó yêu cầu xây dựng mức học phí phù hợp và tăng lộ trình.

Theo đó, về học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  • Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 81/2021 / NĐ-CP;
  • Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý xây dựng mức học phí phù hợp và lộ trình tăng học phí nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh và học sinh;
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 2153 / BGDĐT-KHTC
V / v để tạo ra doanh thu trong litrong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho năm học 2022-2023
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

Thân mến:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các cơ sở giáo dục.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban tiếp tục tháo gỡ khó khăn. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có liên quan thực hiện đúng quy định về các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. cho năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Đối với giá dịch vụ giáo dục và đào tạo (học phí và các khoản thu từ dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo):

Đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền quản lý nhà nước để được hướng dẫn, giải đáp. /.

Trong bối cảnh nền kinh tế mới bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch, Bộ GD & ĐT đề nghị các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với cha mẹ học sinh; góp phần bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội và có chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo; hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để các em có đủ sách giáo khoa đến trường.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước người học và xã hội về mức thu và các khoản thu của các cơ sở giáo dục do mình quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018 / NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ. quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; Chỉ đạo, quán triệt các cơ sở giáo dục vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018 / TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 quy định chế độ tài trợ đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu, chi tài chính theo Thông tư số 36/2017 / TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chịu trách nhiệm trước người học và xã hội về mức thu.

3. Đối với giá sách giáo khoa, đồ dùng, thiết bị giáo dục: Yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết và công khai thông tin về giá tài liệu, thiết bị, sách giáo khoa. tại địa phương. Trong đó cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Giá và các văn bản có liên quan.

Trân trọng./.

Người nhận:

– Như trên;
– VPCP (để b / c);
– Bộ trưởng (để b / c);
– Các Thứ trưởng (để p / h);
– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
– VP, TTr, Sở GD & ĐT, Vụ GDTX, Sở GD & ĐT;
– Trung tâm Truyền thông và Giáo dục;
– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ

Phạm Ngọc Thưởng

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Công văn 2153/BGDĐT-KHTC Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Công văn 2153/BGDĐT-KHTC Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Công văn 2153/BGDĐT-KHTC Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Công văn 2153/BGDĐT-KHTC Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp” bạn nhé.

Xem thêm:  Phụ lục Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Bài viết “Công văn 2153/BGDĐT-KHTC Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 23:16:30. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Công văn 2153/BGDĐT-KHTC Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp
#Công #văn #2153BGDĐTKHTC #Xây #dựng #mức #học #phí #và #lộ #trình #tăng #học #phí #phù #hợp

Ngày 24/05/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 2153/BGDĐT-KHTC về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó, yêu cầu xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp.
Theo đó, học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, Bộ giáo dục đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP;
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh;
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——- –
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: 2153/BGDĐT-KHTC V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Các cơ sở giáo dục.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
1. Đối với giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo):
Đề nghị các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi văn bản về Bộ GDĐT, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội theo thẩm quyền quản lý nhà nước để được hướng dẫn, giải đáp.
Trong bối cảnh nền kinh tế mới bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ GDĐT đề nghị các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh; góp phần bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội và có chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo để các em có đủ sách giáo khoa đến trường.
2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; Chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu.
3. Đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục: Đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn. Trong đó cần tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.
Trân trọng./.

Xem thêm:  Code Blox Fruit update 17 part 2

Nơi nhận:
– Như trên;– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);– Bộ trưởng (để báo cáo);– Các Thứ trưởng (để p/h);– Giám đốc Sở GDĐT (để thực hiện);– VP, TTr, Vụ GMMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH;– Trung tâm Truyền thông giáo dục;– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

#Công #văn #2153BGDĐTKHTC #Xây #dựng #mức #học #phí #và #lộ #trình #tăng #học #phí #phù #hợp

Ngày 24/05/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 2153/BGDĐT-KHTC về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó, yêu cầu xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp.
Theo đó, học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, Bộ giáo dục đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP;
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh;
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——- –
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: 2153/BGDĐT-KHTC V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Các cơ sở giáo dục.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
1. Đối với giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo):
Đề nghị các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi văn bản về Bộ GDĐT, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội theo thẩm quyền quản lý nhà nước để được hướng dẫn, giải đáp.
Trong bối cảnh nền kinh tế mới bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ GDĐT đề nghị các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh; góp phần bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội và có chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo để các em có đủ sách giáo khoa đến trường.
2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; Chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu.
3. Đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục: Đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn. Trong đó cần tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.
Trân trọng./.

Xem thêm:  Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022

Nơi nhận:
– Như trên;– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);– Bộ trưởng (để báo cáo);– Các Thứ trưởng (để p/h);– Giám đốc Sở GDĐT (để thực hiện);– VP, TTr, Vụ GMMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH;– Trung tâm Truyền thông giáo dục;– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

#Công #văn #2153BGDĐTKHTC #Xây #dựng #mức #học #phí #và #lộ #trình #tăng #học #phí #phù #hợp

Ngày 24/05/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 2153/BGDĐT-KHTC về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó, yêu cầu xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp.
Theo đó, học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, Bộ giáo dục đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP;
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh;
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——- –
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: 2153/BGDĐT-KHTC V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Các cơ sở giáo dục.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
1. Đối với giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo):
Đề nghị các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi văn bản về Bộ GDĐT, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội theo thẩm quyền quản lý nhà nước để được hướng dẫn, giải đáp.
Trong bối cảnh nền kinh tế mới bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ GDĐT đề nghị các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh; góp phần bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội và có chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo để các em có đủ sách giáo khoa đến trường.
2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; Chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu.
3. Đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục: Đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn. Trong đó cần tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);– Bộ trưởng (để báo cáo);– Các Thứ trưởng (để p/h);– Giám đốc Sở GDĐT (để thực hiện);– VP, TTr, Vụ GMMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH;– Trung tâm Truyền thông giáo dục;– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

Back to top button