Tin Tức

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44 vở bài tập toán 3 tập 1

b. Chấm một điểm I trên đoạn thẳng AB, sao cho độ dài đoạn thẳng AB bằng ({1 over 3})độ dài đoạn thẳng AB.

1. Tính nhẩm :

a. 7 ⨯ 5 7 ⨯ 8

35 : 7 56 : 7

7 ⨯ 6 7 ⨯ 4

42 : 7 28 : 7

b. 42 : 7 63 : 7

14 : 7 7 : 7

28 : 7 21 : 7

35 : 7 16 : 2

49 : 7 48 : 6

70 : 7 56 : 7

2. Tính :

42 : 7 42 : 2

48 : 6 48 : 4

63 : 7 69 : 3

35 : 7 50 : 5

3. Trong vườn có 63 cây ăn quả, ({1 over 7})số cây đó là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi ?

4.

a. Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng AB.

b. Chấm một điểm I trên đoạn thẳng AB, sao cho độ dài đoạn thẳng AB bằng ({1 over 3})độ dài đoạn thẳng AB.

Bài giải

1.

a. 7 ⨯ 5 = 35 7 ⨯ 8 = 56

35 : 7 = 5 56 : 7 = 8

7 ⨯ 6 = 42 7 ⨯ 4 = 28

42 : 7 = 6 28 : 7 = 4

b. 42 : 7 = 6 63 : 7 = 9

14 : 7 = 2 7 : 7 = 1

28 : 7 = 4 21 : 7 = 3

35 : 7 = 5 16 : 2 = 8

49 : 7 = 7 48 : 6 = 8

70 : 7 = 10 56 : 7 = 8

2.

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số cây bưởi có trong vườn là :

63 : 7 = 9 (cây)

Đáp số : 9 cây

4.

a. Đo độ dài đoạn thẳng AB được 9cm hay AB = 9cm.

b. Độ dài đoạn thẳng AI là: 9 : 3 = 3 (cm)

Video liên quan

Xem thêm:  Tải 82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên
Back to top button