Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 vở bài tập toán 4 tập 2

4. Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng ({1 over 3})số iền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

2. Tính

a) 39275 – 306× 25 = b) 6720 : 120 + 25× 100 =

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 25× 34× 4 = b) 128× 93 + 128× 7 =

c) 57× 63 – 47× 63 =

4. Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng ({1 over 3})số iền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

1.

2.

a) 39275 – 306× 25 = 39275 – 7650

= 31625

b) 6720 : 120 + 25× 100 = 56 + 2500

= 2556

3.

a) 25× 34× 4 = 25× 4× 34

= 100× 34

= 3400

b) 128× 93 + 128× 7 = 128× (93 + 7)

= 128× 100

= 12800

c) 57× 63 – 47× 63 = 63× (57 – 47)

= 63× 10

= 630

4. Tóm tắt:

Bài giải

Số tiền mua truyện là:

15000 × 20 = 300000(đồng)

Số tiền mua bút là:

300000 : 3 = 100000(đồng)

Số tiền mua bút và truyện là:

300000 + 100000 = 400000 (đồng)

Đáp số : 400000 đồng

Video liên quan

Xem thêm:  EVN được đầu tư dự án nhiệt điện hơn 48.000 tỷ đồng
Back to top button