Tin Tức

Mẫu quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Mẫu quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Mẫu quyết định của Đại hội đồng cổ đông là mẫu bản quyết định được đại hội đồng cổ đông lập ra để quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin nội dung thay đổi, cá nhân thực hiện thủ tục thay đổi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông tại đây.

Mẫu giấy đăng ký tham gia mời họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

Mẫu giấy đăng ký ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Mẫu quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Mẫu quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN
…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
——————————

Số: ……….

Hà Nội, ngày ….. tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

—————————-

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ……………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp;;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số:……..ngày…../……/…….

Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:………………………..

Điều 2: Sửa đổi điều lệ công ty:………………………………………………………………………..

Điều 3: Giao cho ông ……… công ty tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng kinh doanh của Công ty.

Điều 4:Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
– ………..;
– Lưu.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Kết quả giải phẫu bệnh là gì
Back to top button