Tin Tức

quyết định 1966-qĐ-tchq – Hoatieu.vnquyết định 1966-qĐ-tchq – Hoatieu.vn

 • Quyết định 1394/QĐ-TCHQQuyết định 1394/QĐ-TCHQ Quy định về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan Quyết định 1394/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 03/05/2018. 158
 • Quyết định số 2575/QĐ-TCHQQuyết định số 2575/QĐ-TCHQ Quy trình giám sát hải quan tại khu vực cảng biển Quyết định 2575/QĐ-TCHQ năm 2014 về Quy trình giám sát hải quan tại khu vực cảng biển do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. 155
 • Quyết định 76/QĐ-TCHQQuyết định 76/QĐ-TCHQ Về việc phân công nhiệm vụ, quản lý tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong ngành Hải quan Quyết định 76/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 15 tháng 01 năm 2013 về việc phân công nhiệm vụ, quản lý tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong ngành Hải quan. 149
 • Quyết định 1572/2013/QĐ-TCHQQuyết định 1572/2013/QĐ-TCHQ Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa Quyết định 1572/2013/QĐ-TCHQ về Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. 131
 • Quyết định 694/2013/QĐ-TCHQQuyết định 694/2013/QĐ-TCHQ Quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan Quyết định 694/2013/QĐ-TCHQ về quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. 113
 • Quyết định 194/2013/QĐ-TCHQQuyết định 194/2013/QĐ-TCHQ Bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu Quyết định 194/2013/QĐ-TCHQ về bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành. 109
 • Quyết định 31/QĐ-TCHQ 2019Quyết định 31/QĐ-TCHQ 2019 Ban hành Sổ tay nghiệp vụ Lễ tân đối ngoại của Tổng cục Hải quan Quyết định 31/QĐ-TCHQ 2019 được Tổng cục hải quan ban hành về Sổ tay nghiệp vụ Lễ tân đối ngoại của Tổng cục Hải quan. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 78
 • Quyết định 1503/QĐ-TCHQQuyết định 1503/QĐ-TCHQ Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Quyết định 1503/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành ngày 18/05/2018. 73
 • Quyết định 694/QĐ-TCHQQuyết định 694/QĐ-TCHQ Về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan Quyết định 694/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 14 tháng 03 năm 2013 về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan. 73
 • Quyết định 1573/2013/QĐ-TCHQQuyết định 1573/2013/QĐ-TCHQ Quy định việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại các khu vực cửa khẩu đường bộ Quyết định 1573/2013/QĐ-TCHQ về Quy định việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại các khu vực cửa khẩu đường bộ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. 70
 • Quyết định 4073/QĐ-TCHQQuyết định 4073/QĐ-TCHQ Quy trình miễn thuế NK với hàng hóa an ninh, quốc phòng Quyết định 4073/QĐ-TCHQ năm 2017 về quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 01/12/2017. Mời các bạn tham khảo. 65
 • Quyết định số 1100/QĐ-TCHQQuyết định số 1100/QĐ-TCHQ Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu 65
 • Quyết định 1570/2013/QĐ-TCHQQuyết định 1570/2013/QĐ-TCHQ Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại khu vực cửa khẩu cảng biển Quyết định 1570/2013/QĐ-TCHQ về Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại khu vực cửa khẩu cảng biển do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. 61
 • Quyết định 2048/QĐ-TCHQQuyết định 2048/QĐ-TCHQ Sửa đổi Bộ khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Quyết định 2048/QĐ-TCHQ năm 2013 sửa đổi Bộ khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 kèm theo Quyết định 2495/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành. 59
 • Quyết định 1288/QĐ-TCHQ 2019Quyết định 1288/QĐ-TCHQ 2019 Quản lý kỹ thuật và sử dụng phương tiện thủy ngành Hải quan Tổng cục hải quan ban hành Quyết định 1288/QĐ-TCHQ 2019 quản lý kỹ thuật và sử dụng phương tiện thủy ngành Hải quan. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết. 52
 • Quyết định 498/QĐ-TCHQ 2019Quyết định 498/QĐ-TCHQ 2019 Quản lý sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan Tổng cục hải quan ban hành Quyết định 498/QĐ-TCHQ 2019 quản lý sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. 49
 • Quyết định 617/2013/QĐ-TCHQQuyết định 617/2013/QĐ-TCHQ Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2013 – 2014 Quyết định 617/2013/QĐ-TCHQ về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2013 – 2014. 41
 • Quyết định 1568/2013/QĐ-TCHQQuyết định 1568/2013/QĐ-TCHQ Quy trình xây dựng và sử dụng chỉ số đánh giá hoạt động hải quan Quyết định 1568/2013/QĐ-TCHQ về Quy trình xây dựng và sử dụng chỉ số đánh giá hoạt động hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. 35
 • Quyết định 1737/QĐ-TCHQ 2019Quyết định 1737/QĐ-TCHQ 2019 Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử Tổng cục hải quan ban hành Quyết định 1737/QĐ-TCHQ 2019 trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử.Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. 32
 • Quyết định 1571/2013/QĐ-TCHQQuyết định 1571/2013/QĐ-TCHQ Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại các khu vực cửa khẩu sân bay quốc tế Quyết định 1571/2013/QĐ-TCHQ về Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại các khu vực cửa khẩu sân bay quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. 30

Xem thêm:  Bộ câu hỏi tham khảo thi tuyển công chức tỉnh Đồng Tháp môn Kiến thức chung
Back to top button