Tin Tức

Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT – Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra ngành giáo dục nhằm đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục được Bộ Giáo dục ban hành ngày 14/11/2016. Từ 29/12/2016, Thông tư 24 có hiệu lực thi hành, các cộng tác viên thanh tra giáo dục sẽ được bồi dưỡng theo chương trình tại Thông tư này. Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 32/2014 của Bộ Giáo dục.

Những điểm mới trong Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Quyết định 732/QĐ-TTg về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Nghị định 02/2014/NĐ-CP về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 24/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 15 tháng 7 năm 2016;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2016, thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Văn phòng Chính phủ;
  • Ban Tuyên giáo TW;
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  • Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
  • Như Điều 3;
  • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL);
  • Công báo;
  • Website Chính phủ;
  • Website Bộ GDĐT;
  • Lưu: VT, PC, TTr.
Phạm Mạnh Hùng

CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

I. Mục tiêu

Làm cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cộng tác viên thanh tra giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

II. Yêu cầu

1. Về kiến thức: Nắm vững một số quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

2. Về kỹ năng: Hình thành, nâng cao các kỹ năng cần thiết để tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

3. Về thái độ: Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức trách nhiệm về vai trò của cộng tác viên thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

B. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Cộng tác viên thanh tra giáo dục, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cá nhân có nhu cầu.

C. CHƯƠNG TRÌNH

I. Thời lượng: 75 tiết

1. Lý thuyết: 25 tiết

2. Thảo luận – thực hành: 25 tiết

3. Viết tiểu luận và tìm hiểu thực tế: 25 tiết

II. Khung chương trình

Tổng quan về thanh tra giáo dục 2016

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Tương lai nào cho thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội và Tp.HCM?
Back to top button