Nhà Sách ABC xin giới thiệu Cuốn sách TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced được viết bởi tác giả Bìa Mềm, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced được nhà xuất bản phát hành
10-2014 .

Bạn đang xem: TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced PDF Tái bản 2023

TẢI SÁCH PDF NGAY

– Tác giả – Bìa Mềm
– Nhà xuất bản
– Ngày xuất bản
10-2014
– Số trang
224
– Loại bìa
– Trọng lượng
380 gram
– Người dịch

Download ebook TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced PDF Tái bản 2023

Tải sách TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced PDF Tái bản 2023 ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced

Hình ảnh bìa sách TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced

TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced
Toefl iBT Activator is a four-level test prep series designed to develop reading, listening, speaking, writing and grammar skill for students who want to improve their score on the Toefl iBT. The Series offers a wide range of English proficiency skill for beginners to advanced learners.
Toefl iBT Activator provides essential and accurate strategies for all types of Toefl questions in the reading, listening, speaking and writing sections. It also offers step-by-step exercises to help tesk-takers respond easily.
Toefl iBT Activator user vocabulary, expressions, and sentence structures appropriate for each level. The ralative difficulties, Passage lengths and contents are subdivided into levels from the beginning to the expert.
Toefl iBT Activator is an effective language educational resource to prepare for Toefl iBT. It provides various exercises, including progress and actual tests, vocabulary check-ups and other important learning tools.
Toefl iBT Activator Reading (Tập 3) –  Advanced provides:
Various activities include tests
Practical tips to sharpen test-taking strategies
Repetition vocabulary reviews and quizzes to improve word power
Learning how to take notes and to summarize
A step-by-step learning process to strengthen the skill of basic reading
Thmatic units to develop academic skills in English while building test-taking confidence.

Mua sách TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced ở đâu

Bạn có thể mua sách TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced tại đây với giá

148.500 đ
(Cập nhật ngày 14/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced PDF Tái bản 2023

TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced MOBI

TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced Bìa Mềm ebook

TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced EPUB

TOEFL iBT Activator Reading (Tập 3) – Advanced full

Tìm hiểu thêm
外语学习书籍
平装

2014 年 10 月

224

380

TOEFL iBT Activator Reading (Volume 3) – Advanced Toefl iBT Activator 是一个四级考试准备系列,旨在为想要提高托福 iBT 成绩的学生培养阅读、听力、口语、写作和语法技能。 该系列为初学者到高级学习者提供了广泛的英语熟练技能。 Toefl iBT Activator 为阅读、听力、口语和写作部分的所有类型的托福问题提供了必要且准确的策略。 它还提供分步练习,以帮助应试者轻松应对。 适合每个级别的 Toefl iBT Activator 用户词汇、表达和句子结构。 相对难度,段落长度和内容从开始到专家细分为多个级别。 Toefl iBT Activator 是准备 Toefl iBT 的有效语言教育资源。 它提供各种练习,包括进度和实际测试、词汇检查和其他重要的学习工具。 Toefl iBT Activator Reading (Volume 3) – Advanced 提供: 各种活动,包括测试 提高应试策略的实用技巧 重复词汇复习和测验,以提高单词能力 学习如何做笔记和总结 一步一步的学习过程加强基本阅读 Thmatic 单元的技能,以培养英语学术技能,同时建立应试信心。


image
image
image

特惠价
148,500 越南盾

26.5 x 20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *