Top 19 hỗn hợp x gồm n2 và h2 có tỉ khối hay nhất 2022

 • Tác giả: hoicay.com

 • Ngày đăng: 7/7/2021

 • Lượt xem: 8463

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 4766 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối so với hiđro là 4,9. Cho hỗn hợp đi qua xúc tác thích hợp, nung nóng được hỗn hợp mới có tỉ khối so với hidro là 6,125. Hiệu suất tổng hợp NH3 là A. B. C. D. Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 15/07/2022 · Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. ……

 • Link bài viết: https://phohen.com/post-detail/mot-hon-hop-khi-gom-n2-va-h2-co-ti-khoi-so-voi-hidro-la-3-6/1740589116

 • Xem thêm:  Top 19 lee won jong composer hay nhất 2022
  Back to top button